Bewonersprofiel

De dienstverlening bij De Grasboom is gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie. Voor veel bewoners is het wonen met begeleiding de eerste stap vanuit het ouderlijk huis en misschien wel de grootste stap in hun leven. Het is van belang dat we die stap goed voorbereiden en zorgvuldig zetten.

Om te komen tot een juiste keuze is vanuit de ouderinitiatieven, in samenspraak met (geselecteerde) zorgleveranciers, een bewonersprofiel met voorwaarden opgesteld. Het is het streven van De Grasboom om een algemeen bewonersprofiel te hanteren, echter onderling kunnen de bewonersprofielen van de tien Grasboom locaties verschillen vertonen. In het geval van Utrecht Grasboom Max is er geen verschil met het algemeen profiel.

Voorwaarden voor het wonen bij De Grasboom

Om bij de Grasboom te kunnen wonen met de ondersteuning die bij je past zijn de volgende voorwaarden van belang:

1. Diagnose en mate van zelfstandigheid

 • Je hebt een diagnose Autismespectrumstoornis (ASS) zoals omschreven in DSM5
 • Je bent 18 jaar of ouder (inschrijfleeftijd vanaf 18 jaar)
 • Je hebt een normale tot hoge intelligentie
 • Je bent in staat om met begeleiding zelfstandig te wonen; ‘je eigen voordeur beheren’ in die zin dat je je eigen privacy kunt bewaken en verantwoordelijkheid draagt voor je eigen veiligheid en die van de groep. (Bijvoorbeeld: woning afsluiten en niet iedereen binnen laten.)
 • Je bent in staat om medicatie zelf verantwoord te beheren, waarbij aansturing nodig kan zijn.
 • Je bent in staat je persoonlijke verzorging te doen en eenvoudige huishoudelijke taken te verrichten, waarbij aansturing en ondersteuning nodig kan zijn.
 • Je kunt een begeleidingsvraag uitstellen tot er begeleiding beschikbaar is.
 • Je staat open voor begeleiding en accepteert de hulp die je nodig hebt.
 • Elk Grasboomproject beschikt over een gemeenschappelijke ruimte, waarin onderlinge sociale contacten plaats vinden. Deelname aan gemeenschappelijke activiteiten gebeurt op vrijwillige basis en wordt nadrukkelijk gestimuleerd door begeleiding.
 • Je hebt een baan of andere dagbesteding buitenshuis of de motivatie hier naar op zoek te gaan.

2. Financiële voorwaarden

 • Je hebt een beschikking van de gemeente voor een WMO maatwerkvoorziening Beschermd Wonen of Beschermd Thuis met PGB, of een beschikking vanuit de WLZ: zorgprofiel ‘GGZ-Wonen’ 1, 2 of 3 met PGB Beiden dienen qua aantal uren en zorginhoud aan te sluiten bij de dienstverlening die je bij de Grasboom wilt inkopen
 • Je hebt een eigen inkomen (salaris of uitkering) die je in staat stelt de woonlasten zelf te dragen. (er is sprake van gescheiden wonen en zorg)
 • Je staat als woningzoekende ingeschreven bij Woningnet in de gemeente waar je wilt gaan wonen
 • Je bent ingeschreven als deelnemer op de wachtlijst van De Grasboom

3. Contra indicaties

Om een veilige leefomgeving en continuïteit te kunnen waarborgen, waarbij de juiste ondersteuning en begeleiding geboden kan worden, zijn er contra-indicaties vastgelegd.
Je kunt niet komen wonen bij De Grasboom, of je kunt niet meer wonen bij De Grasboom, als één of meer van de volgende contra-indicaties van toepassing zijn:

 • Er is sprake van structurele overvraging van de expertise van de begeleiding: -(andere) psychiatrische problemen, die het dagelijks leven zodanig beïnvloeden dat zelfstandig wonen met begeleiding onmogelijk is of is geworden -ernstige drugs- en/of alcoholproblematiek -andere verslaving(en), die de begeleiding van onze bewoners met ASS in de weg staan -het ontbreken van mogelijkheden om te komen tot het maken van afspraken (in feite ben je dan niet begeleidbaar).
 • De veiligheid van andere bewoners is in het geding: -er is sprake van frequent sociaal, verbaal of fysiek grensoverschrijdend gedrag -er is sprake van crimineel gedrag of criminele activiteiten.
 • Er is sprake van een verstandelijke beperking; (waarbij aangetekend, dat een IQ van 75-85 in bepaalde gevallen passend kan zijn, als er een reëel perspectief is op ontwikkeling en leerbaarheid).
 • Er is sprake van structurele financiële problemen.

Wat De Grasboom niet kan bieden

De Grasboom biedt een beschermde woonomgeving aan jongvolwassenen die een reëel perspectief hebben toe kunnen groeien naar een grotere mate van zelfstandigheid. De individuele ondersteuning die geboden wordt is maatwerk, maar is gelimiteerd. Voor de goede orde tonen we in onderstaand overzicht diensten die wij niet kunnen bieden.

 • Geen begeleiding/behandeling voor ernstige gedragsproblematiek.
 • Geen begeleiding/behandeling voor actieve middelenverslaving.
 • Geen verpleging/behandeling voor ernstige somatische/lichamelijke handicaps.
 • Geen nacht en/of slaapwacht.
 • Geen gecontroleerde (bemenste) in- en uitgang in het wooncomplex.