Vaste subsidieregeling voor Pgb-wooninitiatieven ‘Beschermd Wonen’ regio Amersfoort

De wooninitiatieventoeslag die door de centrumgemeente Amersfoort aanvullend op het Pgb voor ‘Beschermd Wonen’ werd toegekend, is per 1 januari 2021 komen te vervallen. Hiervoor in de plaats is de wooninitiatieven-subsidie gekomen, die rechtstreeks aan het wooninitiatief wordt verstrekt.

De centrumgemeente (centrale toegang) heeft op basis van Wlz criteria en aangeleverde begrotingen van 4 Grasboomprojecten het tarief voor de subsidieregeling bepaald. Door een vastgesteld tarief per Wmo-bewoner aan de wooninitiatieven toe te kennen wordt voorkomen dat er een onevenredige en ongelijke verdeling van subsidieregeling ontstaat.

De subsidieregeling geldt voor bestaande wooninitiatieven. Of de regeling ook voor nieuwe wooninitiatieven beschikbaar komt is nog niet duidelijk.

Het (BW) wooninitiatief ontvangt de wooninitiatieven-subsidie voor elke bewoner met Pgb ‘Beschermd Wonen’, gedurende de looptijd van zijn/haar (Wmo) beschikking.

Evenals de oude regeling is de subsidie bestemd voor bekostiging van vaste lasten, niet zijnde zorgkosten. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om bekostiging van de gemeenschappelijke ruimte en infrastructuur in het kader van doelmatige ondersteuning binnen de organisatie van het wooninitiatief.

De regeling is de uitkomst van jarenlang overleg tussen ouderinitiatieven van de Grasboom en de gemeente en is hopelijk een betrouwbaar fundament voor de toekomst. De subsidie voor wooninitiatieven (BW) geldt voor 2021 en zal in de loop van het jaar, met betrokken partijen worden geëvalueerd.

Bronnen: Grasboom en beleidsregels ’21 BW Amersfoort en Leusden